fbpx

Schenken

Als u de Trombosestichting regelmatig steunt met een donatie, is het mogelijk interessant voor u om dit om te zetten naar een periodieke schenking. Daarmee wordt uw donatie volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Wat is het voordeel voor u als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

 • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
 • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 49,5%.

Wat is het voordeel voor de Trombosestichting?

Het voordeel voor de Trombosestichting is dat wij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken: onder andere het financieren van medisch wetenschappelijk onderzoek om tromboseleed te minimaliseren. Helemaal als u uw belastingvoordeel mee schenkt, dan kunnen wij op een groter bedrag rekenen, terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Aan welke voorwaarden een periodieke schenking precies moet voldoen om in aanmerking te komen voor aftrek in uw jaarlijkse inkomstenbelasting, kunt u hier lezen.

Ja, ik wil doneren met belastingvoordeel en zo helpen tromboseleed te minimaliseren!

Vraag de overeenkomst aan

We helpen u graag met de aanvraag.

Hieronder leest u wat u, ‘de schenker’, en de ‘begunstigde’ (Trombosestichting Nederland) moeten doen, zodat u de betaalde bedragen kunt aftrekken als een periodieke schenking in uw aangifte inkomstenbelasting.

 • de schenker vult zijn onderdelen in op het schenkingsformulier;
 • de schenker ondertekent het formulier en stuurt dit naar Trombosestichting Nederland;
 • Trombosestichting Nederland vult vervolgens haar onderdelen in en ondertekent het formulier;
 • Trombosestichting Nederland stuurt het originele en door beide partijen ondertekende exemplaar terug naar de schenker en behoudt een kopie;
 • Trombosestichting Nederland stuurt een begeleidende bevestigingsbrief met nadere informatie over de betaalwijze.

Het is van belang dat u dat u het schenkingsformulier goed bewaart. De belastingdienst kan de overeenkomst bij u opvragen.  

Toelichting schenkingsformulier

1. Verklaring schenker
In dit onderdeel vult u het volgende in:

 • uw persoonlijke gegevens en (indien van toepassing) die van uw partner
 • het bedrag dat u per jaar schenkt, zowel in cijfers als voluit geschreven
 • of de schenking eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander (bijvoorbeeld uw partner)
 • de schenker dient minimaal 18 jaar te zijn

Privacy
Trombosestichting Nederland zal uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar (fondsenwervende) activiteiten, producten en diensten. Als u geen prijs stelt op deze informatie, dan kunt u dit telefonisch of schriftelijk laten weten.

2. Looptijd periodieke schenking
Hier vult u het aantal jaren in dat u de periodieke schenking doet. Een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid is dat de schenking minimaal 5 jaar aaneengesloten loopt. Wilt u langer dan vijf jaar een schenking doen? Dan vult u het door u gewenste aantal jaren in, bijvoorbeeld acht of tien jaar. Spreekt u af dat u een schenking doet, totdat u zelf aangeeft dit meer te willen? Kruis dan het vakje ‘onbepaalde tijd’ aan. Wanneer u kiest voor onbepaalde tijd, heeft u na vijf jaar de mogelijkheid de periodieke schenking te beëindigen, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de aftrekbaarheid van uw schenking voor de verstreken vijf jaar.

Jaar eerste schenking
Hier vult u het jaar in waarin Trombosestichting Nederland de eerste keer het bedrag van de periodieke schenking incasseert. Dat hoeft niet hetzelfde jaar te zijn als het jaar waarin u deze overeenkomst aangaat, maar kan in ieder geval niet een eerder jaar zijn. In het jaar dat u als ingangsjaar kiest, dient de eerste betaling te geschieden.

3. Ondertekening schenker
Hier vult u uw gegevens in en plaatst u uw handtekening. Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar:

 • een samenlevingscontract heeft laten opmaken door een notaris
 • met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente

Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

4. Gegevens Trombosestichting Nederland
Trombosestichting Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het transactienummer is het nummer waaronder Trombosestichting Nederland deze overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie om te kunnen overleggen aan de Belastingdienst. Het RSIN/fiscaal nummer (803203755) is het nummer waaronder Trombosestichting Nederland bij de Belastingdienst bekend is.

5. Ondertekening Trombosestichting Nederland
Hier staan de gegevens van degene die bevoegd is om de Trombosestichting Nederland te vertegenwoordigen. Na ontvangst van de overeenkomst, wordt het formulier gedateerd en ondertekend door de vertegenwoordiger van de Trombosestichting Nederland.

6. Betalingswijze
Hier geeft u – als schenker – aan of u volmacht verleent aan Trombosestichting Nederland tot het automatisch afschrijven van de jaarlijkse bedragen en in welke termijnen die afschrijving dient te geschieden. Als u volmacht verleent, moet u deze apart tekenen. In dat geval moet u dus twee keer uw handtekening zetten, een keer bij de ondertekening schenker (onder 3) en een keer bij de betalingswijze via een machtiging (onder 4).

Kiest u voor betaling in gelijke termijnen per maand, dan worden de bedragen op de laatste werkdag van de maand geïncasseerd. Kiest u voor betaling per kwartaal, dan worden de bedragen op de laatste werkdag in maart, juni, september en december geïncasseerd. Wanneer u kiest voor betaling per half jaar, dan worden de bedragen op de laatste werkdag in maart en september of de laatste werkdag in juni en december geïncasseerd. Jaarlijkse termijnen worden op de laatste werkdag in maart, juni, september of december geïncasseerd (afhankelijk van de ingangsdatum van de overeenkomst).