fbpx

Algemene voorwaarden ‘Stop de Prop-loop’

Bij inschrijving verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van, en akkoord te zijn met, deze algemene voorwaarden. Niet naleving ervan kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar ’hij’ staat, kan ook ’zij‘ of ‘hen’ worden gelezen.

01 – Algemeen

 1. De ‘Stop de Prop-loop’ is een door de Trombosestichting Nederland georganiseerde wandeltocht zonder wedstrijdelement. Deelnemers wandelen een route in het Groene Hart met als doel geld in te zamelen voor het verminderen van tromboseleed.
 2. Hoewel niet verplicht, worden deelnemers verzocht zich in te zetten om zoveel mogelijk sponsorgeld voor de Trombosestichting Nederland bijeen te brengen door een actie aan te maken op https://trombosestichting.kentaa.nl.
 3. Aan de ‘Stop de Prop – loop’ kunnen maximaal 1.000 wandelaars deelnemen.

02 – Deelnemers

 1. Deelname aan de ‘Stop de Prop – loop’ is alleen mogelijk voor personen die – gezien de zwaarte van de inspanning die nodig is om het evenement te kunnen volbrengen – fysiek en mentaal voldoende fit zijn.
 2. Deelnemers verklaren dat zij kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn zich ervan bewust, en zijn ermee akkoord, dat deelname aan de ‘Stop-de-Prop Loop’ geheel voor eigen risico is.
 3. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Trombosestichting Nederland, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 4. Het is niet toegestaan aangelijnde (huis)dieren mee te (doen) voeren.

03 – Persoonsgegevens:
       1.    De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie van de ‘Stop de Prop – loop’ opgenomen in een bestand.
De deelnemer verleent door het inschrijven voor het evenement toestemming aan de organisatie van de ‘Stop-de-Prop Loop’ tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie over de loop aan de deelnemer.

04 – Inschrijving

 1. Deelnemers kunnen zich in principe tot uiterlijk 15 september 2024 inschrijven middels https://inschrijven.nl. De organisatie behoudt zich het recht voor deze datum aan te passen.
 2. In het geval het maximumaantal deelnemers van 1.000 is bereikt, zal de organisatie de inschrijving onmiddellijk sluiten.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 per persoon. Inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is voldaan.
 4. Deelnemers worden verzocht zich in te zetten om zoveel mogelijk sponsorgeld voor de Trombosestichting Nederland bijeen te brengen door een actie aan te maken op https://trombosestichting.kentaa.nl. Indien een deelnemer € 150,00 of meer sponsorgeld bijeenbrengt, wordt zijn inschrijfgeld gerestitueerd.
 5. Indien, ongeacht de reden, deelnemers onverhoopt niet (kunnen) meedoen of zich voor het evenement uitschrijven, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane giften en geworven gelden overgemaakt op het deelnemersplatform worden niet gerestitueerd. Dit geldt ook indien de organisatie van ‘Stop de Prop-loop’ het evenement moet afgelasten of verplaatsen als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen.

05 – Route

 1. De route wordt op de openbare weg uitgezet.
 2. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien omstandigheden daar aanleiding toe geven – af te wijken van de voorafgaand aan de ‘Stop de Prop-loop’ gecommuniceerde route.

06 – Veiligheid

 1. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, en nemen geen uitzonderingspositie in.
 2. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP).

07 – Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie, hulpdiensten en de organisatie opvolgen.
 2. Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

08– Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan ‘Stop de Prop-loop’ geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. De Trombosestichting Nederland, haar medewerkers alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, enig letsel of schade in welke zin dan ook, opgelopen voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de ‘Stop de Prop – loop. Dit geldt ook voor mogelijke schade in welke zin dan ook bij afgelasting of verplaatsing van het evenement als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden waardoor de veiligheid of gezondheid van deelnemers in het geding kunnen komen.
 3. De Trombosestichting Nederland, haar medewerkers alsmede door haar ingeschakelde andere personen en/of organisaties zijn derhalve ook niet aansprakelijk voor schade (letsel en/of materieel) die deelnemers elkaar en/of derden toebrengen.

 09 – Overig

 1. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.